Prawo pracy

Prawo pracy jest jedną z gałęzi prawa - jest to ogół norm prawnych regulujących stosunek pracy, obowiązki pracownika i pracodawcy oraz prawa im przysługujące. Podstawowym źródłem norm prawa pracy jest Kodeks pracy (obowiązująca zmodyfikowana ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku).

Prawo pracy posiada kilka fundamentalnych zasad, zawartych w Kodeksie pracy. Pierwsza, podstawowa zasada mówi, że każdy ma prawo do podjęcia pracy - ograniczenie możliwe jest tylko w przypadkach określonych w ustawie. Z tą zasadą łączy się również możliwość swobodnego zawarcia stosunku pracy (dowolny wybór pracownika/pracodawcy oraz warunków zatrudnienia, potwierdzony zgodnym oświadczeniem woli obu stron). Należy także wymienić takie zasady jak: równość pracowników, zakaz dyskryminacji, prawo do godziwego wynagrodzenia, prawo do wypoczynku czy prawo do partycypowania w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

Kancelaria adwokacka świadczy usługi także w zakresie prawa pracy - dotyczy to zarówno firm jak i osób fizycznych. Do tych usług zalicza się m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów o pracę oraz regulaminów pracy, negocjacje i mediacje z pracownikami oraz związkami zawodowymi, a także reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w postępowaniach przed sądem.